Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Tσιαττιστομαχίες - Invictus Vs postbabylon

Ετσιαττίσαμεν εψές που λες εις της Neeries.
Ιδού η "κόντρα" του υποφαινόμενου με την postbabylon:

δαμέ η "κόντρα" της Eolica με τον misharo
δαμέ η "κόντρα" της Neerie με τη Sike


    postbabylon
        Αμμάνα μου ποιός μου έππεσεν!
        Τούντο το πελλόν κοπέλλιν!
        Αρέσκει μου η επιλογή,
        τζιαι φκαίννω πας το ττέλλιν! (δε νετ λέμε)


    Invictus
   Την ήτταν αποδέχτου την
        παίξε με τα φλομάστερ
        γιατ' έλαχεν σου φίλτατη
        να ππέσεις με τον μάστερ!


    postbabylon
        Έσιε χάρην που’ταν Χριστούγεννα,
        τζι’έφα είμαι πρήσμενη
        Τζιαι είμαι λλίον πκιο αργή
        τζιαι νάκκον ζαλισμένη


    Invictus
        Παρέτα ώσπου εν γλήορα
        να μεν γινείς ρεζίλι
        τζι εμείς θα παραμείνουμεν
        όπως τζαι πριν θκιο φίλοι


    postbabylon
        Αγια ολάν που τζιαχαμέ
        που παίζεις το αρτσιάκκιν
        Το τσιαττισμαν θέλει όρεξην,
        τζιαι νευρον τζιαι μεράκκιν


    Invictus
        Ταίγνην θέλει το τσιάττισμαν
        αλλά τζαι φαντασία
        κάμνεις καλήν προσπάθεια
        μα δίχα την ουσία


    postbabylon
        Ππππεεεε, χαρκούμαι επολληλόισες,
        εφκαλες μιάλην γλώσσαν
        Έγλεπε καημένε μου,
        τζιαι θα σου βάλω πόσταν!


    Invictus
        Μπορεί να λέγεται λοιπόν
        πως είσαι μια πουρέκκα
        μα γιώνι δεν θα πτοηθώ
        με στίχους θα επιτεθώ
        τζαι θα σε φήκω σέκκα!


    postbabylon
        Ξέρεις το ότι πάω σε,
        αλλά είσαι τατσίζης
        Τζιαι ποννα χάσεις τζιέρας’μου
        μπύρες με τζίζι μίζι


    Invictus
        Λευκήν πετσέτταν πέταξε
        στης μάχης μας το στίβο
        τζαι μάρτυρας η κάμαρη,
        γλυκόν που την Αχάπαρη
        θα πιάω να σου στείλω


    postbabylon
        Ζάττιν εν τα ταστίζικα
        που πκιάννουν μιάλον τόπον
        Τζιαι θα σε πκιαω που κόντα,
        πέρκει τον δεις τον τρόπον


    Invictus
        Αρέσκει μου που τζίζεσαι
        τζι αφτέννεις τζι αντακώννεις
        μα ξέρε βρα ανάγνωστερ
        κοντά μου εν αξαμώννεις


    postbabylon
        Ζάβαλλι, εν επέριμενα
        έτσι να με γωνιάσεις
        Πουλώ σου τσιάιν κουρτούνιαν,
        έλα να το γοράσεις!


    Invictus
        Στο κάτσιμον μου θέλω εγιώ
        μιαν πότσαν της ζιβάνας
        εσούνι όμως εν τραβάς
        άντζιακκιν ίσια κουτουκλάς
        την βότκαν της Ιβάνας


    postbabylon
        αφού τζιερνάς καρτέρα με
        να πκιώ νάκκον ζιβάνα
        για σέναν έσιει κουρτουννιάν,
        τζιαι εναν αππάιν λουβάνα


    Invictus
        Αντί λουβάναν προτιμώ
        κουτσιά με γλυστιρίαν
        τζι αν η ζιβάνα μας λειφτεί
        έχω κουμανταρίαν


    postbabylon
        Ποτε εννα φάμεν τα κουτσιά
        με γλυστιρίαν τζιαι θκύομιν;
        αλλα ξέρεις πειράζουν με...
        σηκώννω μιάλον ττόζιν


    Invictus
        Τζαι σκόρτον να 'σιει πόλικον
        να κολυμπούν στο λάϊν
        τζι αν αντακώσω το βουττίν
        θέλω περίπ' έναν ψουμίν
        εγιώ μ' έναν κολάϊν


    postbabylon
        αφου πκιάννεις παρατζιελλιές
        ψήσε τζιαι κάμιαν ρέγγα
        ατε, τζιαι ξικοκκάληστην,
        μεν μας κάμνεις τον λέγκα


    Invictus
        Μα μεν μου έπιας το φαΐν
        τζι αλλάσσεις μου κουβένταν
        θα φας ταπάνιν τσιαττιστόν
        πόψε που έχω ρένταν


    postbabylon
        Που το κακόν μου εξίασα,
        κάτι να σ’ αρωτήσω
        Εννα σου κακοφανέι πολλά
        τωρά ποννα κερτίσω;


    Invictus
        Οι στίχοι μου εν μια ψατζιή
        γλέπου μεν αρρωστήσεις
        το μπλέϊζερ του Σιάολου
        πιάε για να φορήσεις


    postbabylon
        Ούχουχουχουχου εννα φύρτω,
        επόνισα τα πλευρά μου
        τζιαι που το γέλλιον τσιριλλω
        τζιαι ακούει η πεθθερά μου!


    postbabylon
        (Μα σάννα τζιαι αππώθηκα
        Έτσι όπως τσιαττίζω;
        Φένεσται μου εζάλησα,
        ούλλον παρατονίζω!)


    Invictus
        Ελπίζω η Αχάπαρη
        τωρά να μεν εφύρτην
        τζι αν την ακούσ' η πεθθερά
        εν ξέρω ποιός εννα γελά
        σαν ππέσει μες το δίχτυν


    Invictus
        Σφίχτου-ποσφίχτου να σκεφτείς
        επιάαν σε οι ζάλες
        αφού είμαι πιο γλήορος
        του Σπίτι του Κονζάλες!


    postbabylon
        μάσσιαλλα φίλε ϊνβιχτε
        είσαι ενας ποιητάρης
        ξέρω το είσαι ΑΕΚτζής
        έν είσαι λαστιχάρης


    Invictus
        Βεβαίως είμαι ΑΕΚτζής
        τιμή μου τζαι καμάριν
        τζαι πλώρην θ' αντακώσουμεν
        ψηλά για να ριζώσουμεν
        επάρτε το χαπάριν


    postbabylon
        Ατε τζιαι εποτζοιμίθηκα,
        χαζίριν να καμμίσω
        που κάθουμαι τζιαι καρτερώ,
        μιτά σου να τσιαττίσω


    Invictus
        Στο τσιάττισμαν είσαι καλή
        μα φέρτο γρυσαφένον
        είσ' άξια για δεύτερη
        διώ σου τ' ασημένον


    postbabylon
        Εσιάσιαρες, περίμενε,
        μεν κάμνεις τατσιλλίκκια
        Τούτα ούλλα που λαλείς
        σαννα εν μασκαραλλίκκια;


    Invictus
        Εγιώ λαλώ το για καλόν
        για να μεν μαραζώσεις
        που τες φατσιές που σου διώ
        θαρκούμ' εννά ζαώσεις


    postbabylon
        σαν σου μιλώ ετσάκκισα
        5 οκκάες κούννες
        άμμαν ακούω παλαβά,
        ζαώννω, φκάλλω τσούννες!


    Invictus
        Τρίφτου με τζίτζερ πόλικον
        να φύουσιν οι τσούννες
        τζι που' σαι αναβράκωτη
        μεν μου γυρεύκεις γούννες!


    postbabylon
        μαν τζι'εν για μεναν που λαλούν
        ότι συνάω ραδίτζια
        εγιω εχω 3 σουτίε
        κολιέ τζιαι σκΟλαρίτζια!


    Invictus
        Την ήτταν σάστου να δεχτείς
        τζι εγιώ θα σε πελλάνω
        τζι εννά σε πιάει αντροπή
        σαν τότε στο Μιλάνο!


    postbabylon
        Είσ τα Μιλάνα είδασιν
        νάκκουριν το κωλίν μου
        ρεξε εσού λλιον παρατζει
        να πκιάω το κυπελλίν μου!


    Invictus
        Το κύπελλον εν έτοιμον
        με τ' όνομαν μου πάνω
        τράβα να δεις αν έρκουμαι
        τζι εγιώ εννα νεφάνω


    postbabylon
        Εφαα σε στο τσιάττισμαν,
        τζι’ας είμαι ποσταμένη
        τωρά ήρτα που την δουλειάν,
        είμαι ζαβλακωμενή!


    Invictus
        Πας την νάκραν της γλώσσας σου
        έσιεις δικιολογία
        τζαι κατά βάθος ξέρεις το
        πως είμαι αυθεντία


    postbabylon
        Πάντως εν εξανάγινεν,
        το τσιάττισμαν ονλάιν
        εν νακκουρίν παράξενον,
        μα ήβραμεν το κολάιν!


    Invictus
        Έχω αντίπαλον καλόν
        να σιέρετ' η ψυσιή σου
        τζαι πάω σε τζαι ξέρεις το
        εν είσαι μανισιή σου


    postbabylon
        Εν η αλήθκεια φίλε μου
        οποιος τζιαι να κερτίσει,
        πως πόψε εγελάσαμεν
        τσιάττισε να τσιαττίσεις!


    Invictus
        Μα τούτος ήταν ο σκοπός
        εν τζι εν για το βραβείον
        στο κκέφιν τζαι στον πασιαμάν
        θα πάει τ' αριστείον!


    postbabylon
        Τουτη η κουβέντα σου η στερνή
        ήρτεν μου γλυτζιά μέλιν
        σαννα τζιαι εσυγκίνηθηκα
        πάω να κλαφτώ του κκέλη

        Ητουν μιάλη μου τιμή,
        μιτά σου να τσιαττίσω
        αν είπα κουβένταν βαρετήν,
        φέρτην, πκιάννω την πίσω!


    Invictus
        Να ξέρεις ό,τι είπαμεν
        εν πάντα πας τ' αστείον
        ήτουν δική μου η χαρά
        τζι εχάρηκα πάρα πολλά
        τζαι θκιώ σου το πρωτείον!


    postbabylon
        Το πρωτείον επκιάμεν το τζι οι θκύο,
        είμαστιν μιάλη ομάδα
        λαλώ να πάμεν τουρνούα
        μακρά, ως την Ελλάδαν!

        Ατε καλό εν ώρα μου
        σιγά σιγά να πάω
        Να κάμω το μπανιούιν μου
        τζιαι κατιτίς να φάω

        Ινβιχτε καληνύχτα σου
        Εχάρην το η ψυσιή μου
        πο’χα έτσι αντιπαλον
        να τα τσιαττα μαζίν μου!


    Invictus
        Εχάρηκα τζι εγώ πολλά
        τζι άρεσεν μου η φάση
        λαλώ λοιπόν στ' επανιδείν
        για όποτε ταιρκάσει

21 σχόλια:

 1. αρέσετε μου ούλλοι πολλά! εθιέβαζα γλήορα γλήορα τα προηγούμενα που την ώρα που εμπήκα για να προλάβω τα ρίαλ τάιμ!

  το τσιάττισμα εν ένα πράμα που θεωρώ πολλά σπουδαίο να κάμνει κάποιος, ζηλεύκω το (με την καλή έννοια πάντα) πολλά!

  μπράβο σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παρακολούθησα όλες τις τσιατομαχίες. Είσασταν όλοι καταπλήκτικοί. Ειλικρινά θαυμάζω σαν που σε λίγα δευτερόλεπτα φτιάχνετε τόσο ωραία στιχάκια.

  Ελπίζω να το επαναλαβετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. σικέ αλλά απολαυστικό!

  αρέσαν μου τούτες οι στροφές ιδιαίτερα.

  Invictus
  Σφίχτου-ποσφίχτου να σκεφτείς
  επιάαν σε οι ζάλες
  αφού είμαι πιο γλήορος
  του Σπίτι του Κονζάλες!

  postbabylon
  Ατε τζιαι εποτζοιμίθηκα,
  χαζίριν να καμμίσω
  που κάθουμαι τζιαι καρτερώ,
  μιτά σου να τσιαττίσω

  τζιαι λαλούν για τους ράππερς της αμερικής. μούζιν κοντά σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. νομίζω εν τζαιρός να φκάλουμε μια ανθολογία με τα μπλογκοτσατίσματα. τα έσοδα να δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είσαστε καταπληκτικοί, συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @Moonlight
  Μα εν εσού που αγκωμάχας; :Ρ
  Εδοκίμασες ποττέ σου να τσιαττίσεις; Μπορεί να το έshεις τζαι να μεν το ξέρεις!

  @ΣΜΙΛΙ ΤΩΡΑ
  Να 'σαι καλά! Θα το επαναλάβουμε νομίζω :)

  @Νίκος Λαζάρου
  Σικέ???

  @Μάνα
  Πριν την ανθολογία, θα περιμένουμεν την απολογία του Νίκου για τη μομφή περί σικέ αγώνα...

  @Ανώνυμος (12 Ιανουαρίου 2012 9:40 π.μ.)
  Να 'σαι καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. απολογούμαι. ήταν αστείο...

  στο ότι εππέσετε εσείς οι θκυο μαζί. όπως παλιά που έππεφτεν αποέλ-ομόνοια στην αρκή του πρωταθλήματος για να πουλούν εισιτήρια.

  αστείο. απολογούμαι ξανά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @Νίκος Λαζάρου
  Τα ζευγάρια επροκύψαν μετά που κλήρωση. Ο κάθε "διαγωνιζόμενος" είshεν αριθμό τζαι άτομο το οποίο δεν εγνώριζε τα νούμερα, έκαμεν την κλήρωση λλίον πριν την έναρξη των διαδικασιών. Μάνι-μάνι να αμφισβητήσεις το αδιάβλητο των διαδικασιών! τς τς τς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. είπα τζι εγώ να εκατάλαβες ότι εδώκαμεν του τες απαντήσεις που πριν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. stnading ovation! Νομίζω θαυμάζω σας παραπάνω που τον Πισσαρίδη (τον νομπελίστα όι τζίνο που πουλά καρέκλες)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ήσασταν τζιαι οι δκυο απολαυστικότατοι, νομίζω όμως ότι στες λεπτομέρειες ενίκησεν ο Invictus

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. i second mana! γιατί εν τα κάμνουμε βιβλίο??
  ήσασταν πολλά καλοί όλοι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Κτηνό και λοιποί μπλόγκερς. να πάτε στο σάιτ της μουρμούρας οικοδέσποινας Νίρις να ψηφίσετε. παρακαλώ όϊ ότι σας κατευθύνω να προτιμήσετε τους παίκτες μου :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Εισασταν ουλλοι πολλα καλοι! Μπραβο σας!

  Αλλα μπραβο τζαι της Neerieς για την πρωτοβουλια τζαι την διοργανωση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Πολλά καλοί,πολλά γλυτζοί,
  πάω τζαι στα άλλα να εφχαριστηθώ Κύπρο.

  Μπράβο σας τζαι σας τζαι της Νέρης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Εισασταν ουλλοι τέλειοι!!! Τουτα τα παιχνίθκια της μπλογκόσφαιρας εν εχουν ουτε ενα μικρό λάθος!!! :))))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Oi mana m oi mana m
  thelw tziai gw na paiksw
  sta tsiattista eimai kali
  twra enna zilepsw!!!

  Bravo eisastan oloi polu kaloi!!!

  M

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Απόλαυσα πολλά τα τσιαττίσματα σας... Εύγε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Απόλαυσα πολλά τα τσιαττίσματα σας... Εύγε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...